Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Στον πλανήτη Ουρανό λέει έχει -224C και 42 χρόνια νύχθα.
Αι ιδανικαί συνθήκαι.