Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019

Δεν μπορεί να ήμαστε όλοι ευτυχισμένοι, κάποιοι ζυγιζομαστε.