Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019

Είμαι σε ηλικία, οι πολλές εξηγήσεις που μου δίνεις με κουράζουν