Κυριακή 24 Μαΐου 2020

Στα συνορα εσπευσμένα ο στρατηγος Γλεντζες, ο αντιστράτηγος Ώπας, ο ταξιαρχος Σινανάηγιάβρουμ, ο συνταγματαρχης Ηλίαρίχτος κ ο λοχαγός Ανέβαστοτραπέζιμουκούκλαμουγλυκιάς