Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

Να στείλουμε τον Ντανο να του πολεμήσει που τους έχει πάρει τον αέρα στο Σαρβαιβορ.