Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

εφόσον υποχρεώνεις μια επιχείρηση να κλείνει νωρίτερα και άρα να έχει μειωμένο κέρδος, δε θα έπρεπε να του μειώσεις και τους φόρους/ασφαλιστικές εισφορές κτλ;