Σάββατο 6 Αυγούστου 2022

Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που ακούν χωρίς να διακόπτουν και αυτοί που διακόπτουν χωρίς να ακούν