Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019

Μία πολύ συγκινητική κινέζικη ιστορία:
朣楢琴执执瑩浻牡楧硰执 执獧浻牡 楧敬 瑦瀰絸朣杢㑳执獧扻 捡杫潲湵潣潬昣 昸昸 慢正牧畯 摮椭慭敧敷止瑩札慲楤湥楬 敮牡氬 晥⁴潴敬瑦戠瑯潴牦浯潴捥 捥 捥戻捡杫潲 湵浩条眭扥楫楬敮 牡札慲楤湥 潴昣昸昸攣 散散
Ακόμα κλαίω.... Ειδικά όταν είπε: 汦睯攺