Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020

Αυτός που σε πουλάει, συνήθως δεν αγοράζει κάτι μεγαλύτερης 'αξιας',οπότε μη σκας