Σάββατο 22 Αυγούστου 2020

Σε εννέα μέρες Σεπτέμβριος, για χαμένη χρονιά γρήγορα περνάει.